Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez kwiaciarnię internetową
www.poppyflowers.pl

Postanowienia ogólne

 • 1

Regulamin określa zasady sprzedaży oraz doręczenia kwiatów i prezentów przez kwiaciarnię internetową www.poppyflowers.pl (zwaną dalej: „kwiaciarnia internetowa Poppy Flowers”). Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

 • 2

Kwiaciarniainternetowa Poppy Flowers prowadzi sprzedaż oraz doręczanie kwiatów i prezentów (zwanych dalej łącznie: „produktami” albo „przesyłką”) na terenie Polski.

 • 3

Doręczanie produktów odbywa się za pośrednictwem lokalnych kwiaciarni współpracujących z kwiaciarnią internetową Poppy Flowers lub firm kurierskich.

 • 4

Kwiaciarnia internetowa Poppy Flowers gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia ich odbiorcy pod warunkiem pielęgnowania ich w odpowiedni sposób.

 • 5

Ceny produktów zamieszczone na stronie kwiaciarni internetowej Poppy Flowers obowiązują w momencie składania zamówienia. Ceny produktów zamieszczone na stronie kwiaciarni internetowej Poppy Flowers zawierają podatek VAT oraz koszty dostawy produktów.

 • 6

Kwiaciarnia internetowa Poppy Flowers może organizować promocje, które będą dotyczyły wybranych produktów. Warunki promocji mogą różnić się od warunków sprzedaży oraz doręczania produktów przewidzianych w Regulaminie i są wiążące w momencie złożenia zamówienia. Promocje, rabaty, upusty nie łączą się.

Składanie i realizacja zamówienia

 • 7

Zamówienia na realizację usługi przez kwiaciarnię internetową Poppy Flowers mogą być składane:

 • przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej poppyflowers.pl
 • w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach od 9:00 do 16:00 w soboty:
  • telefonicznie pod numerem: 531080084,
  • za pośrednictwem faksu pod numerem: 833443520,
  • za pośrednictwem e-mail na adres: kwiaciarnia@poppyflowers.pl
 • na terenie całej Polski w godzinach pracy lokalnych kwiaciarni będących partnerami kwiaciarni internetowej Poppy Flowers.
 • 8

Potwierdzenie złożonego zamówienia jest przesyłane na podany przez klienta adres e-mail lub kontaktowy numer telefoniczny.

 • 9

Klient ma prawo do zmiany złożonego zamówienia.

 1. Zmiana zamówienia na kwiaty może być dokonana telefonicznie nie później niż 48 godzin przed początkowym terminem doręczenia wskazanym przez klienta.
 2. Zmiana zamówienia na prezenty albo prezenty wraz z kwiatami może być dokonana telefonicznie nie później niż 48 godzin przed początkowym terminem doręczenia wskazanym przez klienta.
 • 10

Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy, przy czym zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym kwiaciarni internetowej Poppy Flowers.

 • 11
 1. Doręczenie przesyłki nastąpi do rąk własnych odbiorcy. W przypadku nieobecności odbiorcy pod podanym adresem dopuszczalne jest pozostawienie przesyłki osobom przebywającym pod adresem podanym w zamówieniu, przy czym odbiorca zostanie o tym fakcie poinformowany.
 2. Jeżeli we wskazanym przez klienta czasie doręczenia przesyłki pod podanym adresem kurier nie zastanie nikogo, odbiorca zostanie poinformowany o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym miejscu. Jeżeli odbiorca nie odbierze przesyłki do 48 godzin od momentu powiadomienia go, zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane.
 • 12

Kwiaciarnia lub firma kurierska realizujące zamówienie mogą skontaktować się telefonicznie z odbiorcą i poinformować go o terminie doręczenia przesyłki.

 • 13

Przyjęcie produktów zostaje potwierdzone przez osobę odbierającą przesyłkę czytelnym własnoręcznym podpisem na druku potwierdzenia doręczenia przesyłki.

 • 14
 1. Kwiaciarnia internetowa Poppy Flowers nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia albo nie dostarczenie przesyłki:
 • w przypadku podania przez klienta błędnych danych lub adresu odbiorcy,
 • w przypadku odmowy przyjęcia produktów przez odbiorcę,
 • z innych przyczyn niezależnych od kwiaciarni internetowej Poppy Flowers.
 1. W przypadku nie dostarczenia przesyłki z powodów wskazanych w ust. 1, klient zostanie poinformowany o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym miejscu. Jeżeli klient nie odbierze przesyłki do 48 godzin od momentu powiadomienia go, zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane. Możliwa jest ponowna realizacja zamówienia przez kwiaciarnię internetową Poppy Flowers pod warunkiem poniesienia przez klienta kosztów ponownej dostawy.
 2. Kwiaciarnia internetowa Poppy Flowers ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie kwiaciarni internetowej Poppy Flowers wyłącznie do wysokości wartości zamówienia.
 • 15

Kwiaciarnia internetowa Poppy Flowers zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionych kwiatów w przypadku braku dostępności kwiatów zgodnych z zamówieniem złożonym przez klienta. Wartość zmienionego zamówienia jest równa albo wyższa od wartości zamówienia złożonego przez klienta, przy czym klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

 • 16
 1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w następujących terminach:
 • doręczenie kwiatów w dniu składania zamówienia – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 17:00 (dni robocze)
 • doręczenie kwiatów w sobotę i niedzielę – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 14:00 w sobotę
 • doręczenie prezentu lub prezentu wraz z kwiatami 2 dni robocze od momentu złożenia i opłacenia zamówienia – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 11:00 w danym dniu, z zastrzeżeniem ust. 4 zdanie drugie
 • doręczenie prezentu, prezentu wraz z kwiatami lub kwiatopaku 3 dni robocze od momentu złożenia i opłacenia zamówienia – pod warunkiem złożenia i opłacenia zamówienia po godzinie 11:00 w danym dniu, z zastrzeżeniem ust. 4 zdanie drugie.
 1. Realizacja zamówień odbywa się w następujących godzinach:
 • od godziny 9:00 do godziny 20:00 od poniedziałku do piątku (do wyboru przy składaniu zamówienia), przy czym kwiaciarnia internetowa Poppy Flowers zastrzega sobie prawo do dwugodzinnej różnicy czasowej w stosunku do wskazanej przez klienta godziny doręczenia kwiatów lub prezentu wraz z kwiatami
 • od godziny 9:00 do godziny 18:00 w soboty i niedziele (do wyboru przy składaniu zamówienia), przy czym kwiaciarnia internetowa Poppy Flowers zastrzega sobie prawo do dwugodzinnej różnicy czasowej w stosunku do wskazanej przez klienta godziny doręczenia kwiatów lub prezentu wraz z kwiatami.
 1. Poppy Flowers nie gwarantuje realizacji dostaw prezentów we wskazanej przez klienta godzinie.
 2. Kwiaciarnia internetowa Poppy Flowers nie realizuje dostaw przesyłek w dni ustawowo wolne od pracy za wyjątkiem niedziel.
 3. Kwiaciarnia internetowa Poppy Flowers nie gwarantuje realizacji dostaw przesyłek w godzinie doręczenia wskazanej przez klienta w następujących dniach: 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki).

Płatność

 • 17

Klient może skorzystać z następujących form płatności:

 • przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayU
 • kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayPal
 • przelewem bankowym
 • gotówką w jednej z kwiaciarni partnerskich Poppy Flowers
 • 18
 1. Paragon fiskalny jest wystawiany dla każdego złożonego i opłaconego zamówienia.
 2. Dostarczenie faktury VAT następuje na życzenie klienta.

Reklamacje

 • 19
 1. Reklamację może składać wyłącznie klient.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail kwiaciarnia@poppyflowers.pl w terminie 48 godzin od momentu doręczenia przesyłki.
 • 20

Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez klienta.

 • 21

Zgłoszona reklamacja dotycząca jakości lub zgodności produktu z zamówieniem będzie rozpatrywana wyłącznie na podstawie przesłanej dokumentacji zdjęciowej wraz z opisem reklamacji.

Postanowienia końcowe

 • 22

Zdjęcia, opisy i pozostałe materiały zamieszczone na stronie kwiaciarni internetowej Poppy Flowers stanowią własność jej właściciela lub zostały przekazane przez partnerów kwiaciarni internetowej Poppy Flowers.

 • 23

Właścicielem kwiaciarni internetowej ” Poppy Flowers ” jest Hades Maksymiuk i Wspólnicy Spółka Jawna. z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500 przy ulicy Aleja Jana Pawła II 25. NIP:5372599272, REGON: 060693440.

 • 24

Właściciel serwisu internetowego poppyflowers.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych pozyskanych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 • 25

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Poppy Flowers danych osobowych w celach marketingowych.

 • 26

Informacja dotycząca kwiatów i prezentów zamieszczona na stronie kwiaciarni internetowej Poppy Flowers nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 • 27

Właściciel serwisu internetowego ma prawo do usunięcia ze strony kwiaciarni internetowej zamieszczonych przez klientów opinii i komentarzy o charakterze bezprawnym.

 • 28

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 • 29

Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2016 roku. Ewentualna zmiana Regulaminu będzie wywoływała skutek w stosunku do zamówień złożonych w czasie obowiązywania zmienionego Regulaminu.

Poppy Flowers © 2021 ”gansa.pl